Skip to main content

INFORMACJA NA TEMAT
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w związku z przesłaniem zapytania przez formularz kontaktowy

§ 1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informuję, iż Państwa dane przetwarzane są na potrzeby niniejszej korespondencji.

§ 2

Administratorem danych osobowych jest podmiot leczniczy PHOENIX Centrum Psychomedyczne sp. z o.o. KRS: 0000902923, NIP: 6772464719, mieszczący się pod adresem: ul. Włodzimierza Tetmajera 58c/2, 31-352 Kraków, zwany dalej Administratorem.

§ 3

Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) oraz kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) w celu obsługi zapytania zadanego przez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zakres, w jakim dane są przetwarzane, zależy od treści zapytania. Dane mogą być przetwarzane w celu obsługi korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

§ 4

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich podanie jest niezbędne do obsługi zapytania. Brak ich podania uniemożliwi obsługę zapytania.

§ 5

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres ich niezbędności w zakresie realizacji celów przetwarzania albo do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

§ 6

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Może również wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez Administratora, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych w szczególności organom państwowym.

§ 8

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

§ 9

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 10

W przypadku próśb lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: recepcja@centrumpsychomedyczne.pl