Skip to main content

Zaburzenia neurorozwojowe

Zaburzenia neurorozwojowe to zaburzenia behawioralne i poznawcze, które pojawiają się w okresie rozwojowym i wiążą się ze znacznymi trudnościami w nabywaniu i wykonywaniu określonych funkcji intelektualnych, motorycznych, językowych lub społecznych. Mimo że deficyty behawioralne i poznawcze są obecne w wielu zaburzeniach psychicznych i behawioralnych, które mogą pojawić się w okresie rozwojowym (np. schizofrenia, choroba dwubiegunowa), do tej grupy zalicza się tylko te zaburzenia, których zasadnicze cechy są neurorozwojowe. Przypuszczalna etiologia zaburzeń neurorozwojowych jest złożona i w wielu indywidualnych przypadkach nieznana.

Oferujemy diagnostykę i leczenie następujących zaburzeń

z grupy zaburzeń neurorozwojowych

  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) charakteryzuje się trwałym (co najmniej 6 miesięcy) wzorcem nieuwagi lub nadruchliwości, który ma bezpośredni negatywny wpływ na funkcjonowanie w szkole, w pracy lub w społeczeństwie. Istnieją dowody na występowanie znaczących objawów…
  •