Skip to main content

Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

Schizofrenia i inne pierwotne zaburzenia psychotyczne charakteryzują się znacznym upośledzeniem testowania rzeczywistości i zmianami w zachowaniu przejawiającymi się w objawach pozytywnych, takich jak uporczywe urojenia, uporczywe halucynacje, zdezorganizowane myślenie (zwykle przejawiające się jako zdezorganizowana mowa), rażąco zdezorganizowane zachowanie oraz doświadczenia bierności i kontroli, objawy negatywne, takie jak stłumiony lub płaski afekt i apatia oraz zaburzenia psychomotoryczne. Objawy występują z wystarczającą częstotliwością i intensywnością, aby odbiegać od oczekiwanych norm kulturowych lub subkulturowych. Objawy te nie pojawiają się jako cecha innego zaburzenia psychicznego i zaburzenia zachowania (np. zaburzenia nastroju, majaczenia lub zaburzenia spowodowanego używaniem substancji). Kategorie w tej grupie nie powinny być używane do klasyfikowania wyrażania idei, przekonań lub zachowań, które są usankcjonowane kulturowo.

Oferujemy diagnostykę i leczenie

następujących zaburzeń

z grupy schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych

  • Schizofrenia charakteryzuje się zaburzeniami w wielu modalnościach psychicznych, w tym myślenia (np. urojenia, dezorganizacja w formie myśli), percepcji (np. halucynacje), doświadczania siebie (np. doświadczenie, że uczucia, impulsy, myśli lub zachowanie są pod kontrolą siły zewnętrznej), poznania…
  • Zaburzenie schizoafektywne jest zaburzeniem epizodycznym, w którym wymagania diagnostyczne schizofrenii i epizodu maniakalnego, mieszanego lub umiarkowanej lub ciężkiej depresji są spełnione w ramach tego samego epizodu choroby, albo jednocześnie, albo w ciągu kilku dni od siebie. Wyraźnym objawom…
  • Zaburzenie schizotypowe charakteryzuje się trwałym wzorcem (tj. charakterystycznym dla funkcjonowania danej osoby przez okres co najmniej kilku lat) ekscentryczności w zachowaniu, wyglądzie i mowie, któremu towarzyszą zniekształcenia poznawcze i percepcyjne, nietypowe przekonania oraz dyskomfort w…
  • Ostre i przemijające zaburzenie psychotyczne charakteryzuje się ostrym początkiem objawów psychotycznych, które pojawiają się bez prodromu i osiągają maksymalne nasilenie w ciągu dwóch tygodni. Objawy mogą obejmować urojenia, halucynacje, dezorganizację procesów myślowych, zakłopotanie lub…
  • Zaburzenia urojeniowe charakteryzują się występowaniem urojeń lub zestawu powiązanych urojeń, utrzymujących się zwykle przez co najmniej 3 miesiące, a często znacznie dłużej, przy braku epizodu depresyjnego, maniakalnego lub mieszanego nastroju. Urojenia są zmienne w treści u różnych osób, ale…
  •